Algemene Voorwaarden

Verkoop diepvriessperma

STAL SJAAK VAN DER LEI B.V.

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stal Sjaak van der Lei B.V. ter zake de dosisverkoop van hengsten diepvriessperma en verkoop van hengsten diepvriessperma volgens een seizoenregeling, hierna te noemen ‘Stal Sjaak van der Lei BV’ en op elke tot stand gekomen koopovereenkomst tussen haar en een koper van hengsten diepvriessperma.
1.2 Stal Sjaak van der Lei BV is gevestigd aan de Schuilenburg 1 (5271 VR) Sint Michielsgestel. Kamer van Koophandel nummer: 62991094 BTW identificatienummer: NL855043830B01 Telefonisch bereikbaar onder nummer +31 (0)6 – 12388706 (Sjaak van der Lei).
1.3 Deze versie algemene voorwaarden is geldig vanaf 1 januari 2017.
1.4 Toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Afwijkingen van deze bepalingen is alleen mogelijk indien en voor zover Stal Sjaak van der Lei BV dit schriftelijk heeft meegedeeld dan wel bevestigd.
1.6 Stal Sjaak van der Lei BV heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In geval van doorlopende verkoopovereenkomsten met eenzelfde koper zal Stal Sjaak van der Lei BV zo spoedig mogelijk de betreffende koper in kennis stellen in geval van wijziging van de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Aanbod

2.1 Indien een aanbod per internet een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Het aanbod bevat de omvang van de dosis diepvriessperma of het aanbod van diepvriessperma volgens een drachtregeling.
2.3 De seizoenregeling ziet toe op inseminatie van een en dezelfde merrie gedurende een bepaald jaar/dekseizoen, waarbij de merrie tot maximaal 4 keer geïnsemineerd wordt met 2 rietjes diepvriessperma per keer. Indien de merrie gust is na verstrijken van het dekseizoen, en tijdens dit dekseizoen maximaal 4 keer geïnsemineerd is, vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van de koopsom. In geval van seizoenregeling dient de merrie te worden geïnsemineerd op een inseminatiestation van Stal Sjaak van der Lei BV; hiervan kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Stal Sjaak van der Lei BV worden afgeweken. De seizoensregeling is uitdrukkelijk niet van toepassing in situaties waarbij de merrie gespoeld wordt ten behoeve van embryotransplantatie of andere voortplantingstechnieken, waarbij de betreffende merrie wordt aangewend als donormerrie.
2.4 Het aantal rietjes per dosis kan per hengst verschillend zijn. Een dosis bevat altijd tenminste de hoeveelheid sperma benodigd voor 1 inseminatie.
2.5 De prijs van de aangeboden dosis diepvriessperma is vermeld exclusief de door koper verschuldigde omzetbelasting en leveringskosten voor zover van toepassing.
2.6 Indien de aangeboden dosis diepvriessperma (tijdelijk) niet voorradig is, dan zal Stal Sjaak van der Lei BV koper hierover zo spoedig mogelijk informeren. Koper kan geen rechten ontlenen aan het aanbod van niet-voorradig hengstensperma.
2.7 Stal Sjaak van der Lei BV kan desgewenst bemiddelen bij het verkrijgen van geboorteberichten.
2.8 Per dosis diepvriessperma ontvangt de koper geen sperma geleidebiljet of inseminatie attest. Indien sperma afkomstig is van een internationaal/EU-deskstation wordt een geleidebiljet of inseminatie attest bijgevoegd, voor zover althans Stal Sjaak van der Lei BV de dosis diepvriessperma zelf rechtstreeks van dit station heeft ontvangen.
2.9 Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten binden Stal Sjaak van der Lei BV niet.

3. Betaling

3.1 Nadat koper een bestelling heeft geplaatst, ontvangt koper van Stal Sjaak van der Lei BV een factuur. Na volledige betaling van de factuur wordt het diepvriessperma geleverd. In geval van seizoenregeling is een afwijkende betalingsregeling mogelijk voor zover hiervan melding wordt gemaakt bij het aanbod op de website of indien dit uitdrukkelijk, schriftelijk, met Stal Sjaak van der Lei BV is overeengekomen

4. Levering

4.1 Levering van dosis diepvriessperma vindt gratis plaats naar inseminatiestations van Stal Sjaak van der Lei BV. Voor levering naar overige adressen binnen Nederland wordt € 70,– exclusief BTW in rekening gebracht. Voor levering buiten Nederland kunnen nadere afspraken worden gemaakt; in ieder geval zullen daarbij verzend- en overige exportkosten in rekening worden gebracht.
4.2 Stal Sjaak van der Lei BV sluit een mogelijk herroepingsrecht van koper die als consument kan worden aangeduid uit, gelet op de mogelijke bederfbaarheid van het diepvriesproduct.

5. Garanties

5.1 Stal Sjaak van der Lei BV geeft geen garanties op diepvriessperma.

6. Toepasselijk recht, geschillen, bevoegde rechter

6.1 Op alle overeenkomsten tussen Stal Sjaak van der Lei BV en koper is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Indien geschillen niet door minnelijk overleg kunnen worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Stal Sjaak van der Lei BV
6.3 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten die Stal Sjaak van der Lei BV moet maken inzake geschillen jegens koper, zullen door koper worden gedragen, waarbij de buiten- en gerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens de daadwerkelijk door Stal Sjaak van der Lei BV ter zake het geschil betaalde bedrag, ook voor zover deze kosten de geliquideerde kosten te boven gaan.

7.0 Kannan Jr.

7.1 Voor deze hengst hebben wij aanvullende voorwaarden m.b.t. het diepvriessperma. Deze vindt u bij het bestelformulier van de hengst.

Sint Michielsgestel, 1 januari 2019
Stal Sjaak van der Lei B.V.